Trojice milých dopisů z Prahy

Blog kalendáře

Dopis Národní rady všem v našem Národním bratrském společenství SFŘ v ČR (v době coronavirové epidemie)

Vážené sestry a bratři,

nacházíme se ve zvláštním období, na které nejsme zvyklí a možná ani dostatečně připraveni. Díky Bohu, že nás tímto obdobím provádí náš pan papež František a tak si dovoluji citovat jeho myšlenky z modlitby před Nejsvětější svátostí při adoraci (27. 3): „ Snažme se porozumět……. Bouře demaskuje naší zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své programy, plány, zvyky a priority …….. nechali jsme se pohltit věcmi a strhnout spěchem……… nejde ani tak o to věřit, že Ty existuješ, nýbrž jít za Tebou a důvěřovat Ti. V této postní době zní Tvoje naléhavá výzva „Změňte smýšlení, obraťte se ke mně celým svým srdcem ….. je čas k opětovnému usměrnění běhu života vstříc Tobě Pane a vstříc druhým….. Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, abychom vzbudili a aktivovali solidaritu a naději…“ (celý text viz www.radiovatikana.cz 27. 3.: Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život).

A tak vás milé sestry a vážení bratři povzbuzujeme: snažme se porozumět těmto znamením doby. Prosím nepromarněme tuto dobu, zamysleme se nad svými prioritami hledejme způsoby jak prožívat liturgii, ale i naše společenství – zde připomínám papežovu výzvu z kázání při mši svaté 1.4.: „ je třeba umenšovat izolovanost lidí“. Před námi je období, ve kterém neznáme jeho další průběh, zakončení ani následky. Ale máme jistotu v našem Pánu. „ Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa“ (Mt 28,2). A proto by bylo vhodné, abychom se povzbuzovali, hledali další cesty, sdělovali si své myšlenky, radosti i trápení, ale také své zkušenosti a náměty (viz příloha). Konkrétně bychom chtěli v této náročné době vás každý týden v sobotu oslovit dopisem. Prosím pošlete i vy nám svá sdělení a náměty vždy do pátku do 18. hod. na adresu: f.reichel@volny.cz nebo mobil 725 939 385.

V Chotouni 4. dubna 2020

Jménem členů Národní rady SFŘ ČR

František Reichel, OFS

Jak prožívat tuto dobu.

Já vnímám v této koronavirové době, že je to čas ztišení, odloučenosti a modlitby. Věřím, že tento čas nám dává Bůh, abychom ho dobře využili. Jako první vnímám tento čas být spolu. Nejen my v klášteře, ale mnohé rodiny zůstávají doma spolu. V běžném životním rytmu, zvláště v poslední době si mnozí stěžovali na nedostatek času. Najednou máme čas, čas být spolu. Prožívat čas jídla, práce, zábavy i modlitby v rodinném kruhu.

Nebezpečí jak si tuto dobu nějak zkazit vidím v nepřeberném množství informací. Zde je třeba velmi dobře rozlišovat a vybírat, abychom si nenechali vzít vnitřní pokoj, ke kterému nás také postní doba vybízí.

To k čemu nás vyzývá papež František a mnozí jiní, je být nablízku těm, kteří jsou touto epidemii zasažení. Tady bychom mohli vyjmenovat dlouhý seznam profesí a lidí, kteří se v této době namáhají a bojují s nákazou. My jako komunita se denně modlíme ve 20 hod. v kostele růženec a korunku k Božímu milosrdenství a přenášíme to na živo na faceboku na této adrese:

Poslední doporučení vidím v tom, používat dnešní dostupné komunikační prostředky k prohloubení duchovního života. Být také k dispozici na telefonu a také zavolat, někomu o kom víme, že by ho to potěšilo.

V Praze 1. dubna 2020.

Br. František Kroczek OFM Cap.

Setkání MBS u kostela svaté Anežky v Praze na Spořilově

se konalo jako obvykle na první pátek v měsíci, ale při internetu – viz pozvánka a program:

Milé sestry, milí bratři,

srdečně všechny zdravím jménem rady našeho Místního bratrského společenství SFŘ při kostele svaté Anežky České v Praze, Spořilově.

Blíží se termín našeho pravidelného setkání. Vzhledem k nouzovému stavu, vyhlášenému vládou, se však nemůžeme sejít v kostele sv. Anežky České jako obvykle. Jeden bratr měl krásný nápad, abychom se sešli v obvyklém čase u sebe doma, nebo kam nás karanténa zavála, spojeni v myšlenkách v Duchu Svatém. Tedy vás tímto zvu na setkání 3. dubna 2020 v 16:00 hodin každého, kde se bude vzhledem ke karanténě nacházet, na setkání MBS s obvyklým programem:

  1. Modlitba na začátku setkání (viz hnědá knížka Dokumenty… str. 130.)
  2. Večerní chvály
  3. Naši oslavenci – v dubnu máme dva oslavence – sestra Marie Míčková oslaví narozeniny 11. 4. a sestra Jitka Vašků je oslaví 4.4.
  4. Co jsme/jste prožili v posledních dnech – co chceme/chcete říci ostatním, zašleme emailem na shora uvedené emailové adresy nebo bratru Mílovi s prosbou o rozeslání ostatním;
  5. Duchovní slovo od bratra Marka – obdržíme před setkáním emailem*
  6. Formační téma bratra Luboše – obdržíme před setkáním emailem*
  7. Informace – co chceme/chcete říci, rozešleme ostatním emailem nebo Mílovi s prosbou o přeposlání ostatním*
  8. Zakončení  jako vždy MŠE SVATÁ – je v naší obvyklou dobu v 18:00 hod na Radiu PROGLAS nebo stejně tak v 18:00 hod u PMS  na facebooku OFM https://www.facebook.com/farnostpannymariesnezne/

*Pozn. Ti co nemají email, budou informováni jako obvykle někým z nás.

Těším se na vás na setkání příští pátek, což mi připomíná jednu modlitbu Otce Řehoře Pane, Ty znáš  ony bezejmenné lidi, kterým vděčíme za to, že máme co jíst ….. Dej ať poznáváme, že jsme si navzájem dlužni a že jsme nerozlučně spojeni jako zrna jednoho klasu skrze Krista, našeho Pána. Amen

S přáním pokoje a dobra vám všem

srdečně zdraví a vzpomíná

Marie Myslilová

Po setkání napsal hodnocení bratr J. Lacman:

Zdravím všechny účastníky dnešního výborného 1.VSS – virtuálního spořilovského setkání. 

Díky za tu hojnou františkánskou inspiraci. 

V této rouškové době čtu Zahradníčkovu Roušku Veroničinu.                

  Pokoj a dobro!       Josef