Radost z neutuchajícího bratrství i v roce 2020

Blog kalendáře Zprávy z MBS

Zpráva MBS Moravská Třebová II za rok 2020

Naše MBS má 18 členů s trvalou profesí. Dále má 2 členy s dočasnou profesí, 1 člena v noviciátu a 2 pozorovatele, naším duchovním asistentem je jáhen Šimon Jakub Růžička OFM.

Setkáváme se pravidelně 1x za měsíc v neděli od 18 hodin v klášteře menších bratří v Moravské Třebové.

Hodinu před setkáním máme možnost společně v tichu adorovat v klášterním kostele nebo kapli.

Setkání zahajujeme modlitbou s prosbou, aby nás vedl Duch svatý. Pak se modlíme růženec. Po něm chválíme Boha Otce za konkrétní dobrodiní a zázraky a vyslyšené prosby. Po chválách se vždy jeden z nás představil ostatním, abychom se lépe poznali a učili se sdílet naši víru. Pak následuje chvíle pro formaci, většinou ji vede formátor. Čteme z Frant. Pramenů o ctnostech nebo hovoříme o aktuálních tématech. Sdílíme naše pocity, životní situace a čerpáme z duchovního povzbuzení našeho duchovního asistenta br. Šimona OFM. Nakonec probereme organizační věci a setkání zakončíme modlitbou breviáře (nešpory).

Zpravodaj si předávají starší terciáři jeden vytištěný výtisk, ostatní ho mají v elektronické podobě v e-mailu. Informace o terciářských akcích a duch. obnovách získáváme z e-mailu, a kdo nemá e-mail, najde vše na nástěnce v chodbě kláštera.

Kromě těchto pravidelných setkání se aktivně účastníme dalšího dění ve farnosti, společných duchovních obnov, výletů, poutí a v letošním roce většina terciářů prošla intenzivní obnovou při semináři v Duchu svatém podle Sieverse. Tento seminář pro nás ještě vedl o. Šebestián OFM a trval od 10.1.2020 do 7.3.2020.

Setkávali jsme se každý pátek v 18:00 na mši svaté, pak jsme měli krátkou adoraci, po ní následovala duchovní promluva pozvaných hostů v refektáři kláštera a pak jsme se rozdělili do skupinek. Tyto skupinky se učily sdílet, modlit se společně a čerpat z Božího slova a naslouchat Duchu svatému a nechat se jím obnovovat, uzdravovat, naplňovat. Mnozí z nás poprvé vykonali generální zpověď a při závěrečné modlitbě za větší vylití Ducha svatého jsme obdrželi mnohé dary k naší službě Bohu a bližním. Tato obnova jistě přinese své plody, již teď lze vnímat větší otevřenost ve vztazích, touhu po Bohu, prospělo to i naší farnosti. Bohu díky.

Několik terciářů se zúčastnilo obnovy s o. Eliasem Vellou OFMConv na Velehradu od 23.2.-28.2.2020, tématem byla Nová evangelizace. Obnovu pořádala Hanka Brigita Reichsfeld a moc jí za to děkujeme, čerpáme z toho stále.

14.3.2020 jsme putovali ke znovu obnovenému kostelíčku sv. Josefa nad tunelem na Hřebči. Modlili jsme se růženec, rozjímali o této těžké době a zkoušeli pod vedením o. Šebestiána rozpoznat znamení této doby. Na místě, kde dříve byly šamotové doly, jsme na vyhlídce slavili mši svatou za uzdravení naší země na přímluvu sv. Josefa.

1.5.2020 jsme se společně s farností a přáteli modlili 24 hodin růžence na poděkování za 25 let kněžství našeho duchovního otce Šebestiána s prosbou o požehnání a o všechny potřebné milosti do dalších let jeho služby. Odpoledne jsme se s terciáři sešli na krásném přírodním místě v Roklince, která se stala naším farním poutním místem. Je zde Mariánská kaplička a oltář, kde o. Šebestián sloužil mši svatou.

V květnu jsme měli v plánu společnou pouť s o. Šebestiánem do Krakowa, ale kvůli pandemii se neuskutečnila.

14.6. 2020 jsme se zúčastnili svěcení nádherné nové kapličky sv. Františka v Oldříši, která je inspirovaná italskou architekturou a díky nadšení jejich autorů je oltář a např. kropenka tvořena kameny přímo z Assisi. Počasí slibovalo déšť a všude okolo byly povodně, ale při svěcení nad kapličkou vyšlo slunce a díky přímluvě sv. Františka mohla slavnost důstojně probíhat a byla krásná.

27.-28.6.2020 jsme měli poslední společnou pouť s o. Šebestiánem na svatý Antonínek u Uherského Hradiště. Cestou jsme se zastavili na Turzovce a Butkově, našich oblíbených poutních místech. Večer jsme pod hvězdami vzpomínali na společné chvíle a ve vděčnosti jsme Bohu i Šebovi za vše děkovali.

Ráno Šeba odjel symbolicky ještě před rozedněním a tak jsme nový den a novou etapu našeho terciářství začali s jáhnem br. Šimonem. Společně jsme snídali v trávě s výhledem na moravské vinice a mluvili o sobě i o Bohu. Kolem poledne byla poutní mše svatá a po ní jsme odjeli na společný oběd, kde jsme se postupně Šimonovi představovali a navzájem se sdíleli. Byl to požehnaný čas naplněný dobrem a pokojem. Bohu díky.

V červenci 2020 si Pán života i smrti povolal naší sestru Jitku Hedviku Eliášovou. Následovala sv. Františka více než 19 let,byla tichá, pokorná a vždy milá a ochotná pomoci. V době pandemie jsme si volaly a snad mohu napsat, že byla připravená na setkání s Ježíšem svým trpělivým snášením utrpení, nemoci a stáří.

Po celý rok putoval po našich rodinách relikviář s ostatky svatého Františka a sedmi kapucínů – Benedikta z Urbina, Anděla z Acri, Bernarda z Offidy, Fidela ze Sigmaringen, Bernarda z Corleonu, Josefa z Leonessy, Kryšpína z Viterba. Tento relikviář jsme sehnali jako dárek na rozloučenou pro našeho dlouholétého duchovního otce Šebestiána, který v srpnu byl přesunut do Plzně. Po celý rok jsme se za něj modlili, jako poděkování za vše, co jsme pod jeho vedením prožili a vyprošovali jsme mu požehnání do nového působiště. Seznámili jsme se díky tomu s úžasnými životy všech těchto svatých bratří, na jejich přímluvu se děly zázraky malé i větší i u nás.

29.7.2020 jsme strávili společný večer s Hankou Brigitou Reichsfeld u nás v klášteře, kde jsme si vyslechli její plán na vydání nové knihy a také výzvu k sepsání svědectví o naší osobní františkánské cestě a našem povolání do SFŘ.

2.8.2020 jsme společně s bratry františkány a celou farností slavili slavnost Porciunkuli. Při této příležitosti jsme se již definitivně rozloučili s o. Šebestiánem. Bylo to náročné pro všechny, radostné i bolestné, jen Bůh ví, kolik duší bylo navráceno a zachráněno pro Boha díky jeho obětavé službě. Byl (a jistě i dále je) nástrojem nekonečné a bezhraniční, bezpodmínečné Boží Lásky. I my mu vděčíme za povzbuzení k odvaze vydat se po cestě následování sv. Františka.

13.-14.8.2020 – někteří terciáři putovali s farností pěšky na Svatou horu v Králíkách. Bylo to náročné, ale požehnané putování, které je pro naši farnost tradiční.

15.8.2020 jsme s radostí a vděčností slavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie u PMS v Praze, kde svoje věčné sliby složili do rukou provinciála o. Jakuba tři bratři – Pavel, Marek a Bernard. Bohu díky.

19.-23.8. jsme někteří prožili setkání New Dawn v Hájku u Prahy.

Zde jsme zažili společenství v Duchu svatém, mocné modlitby, chvály a také výzvy ke službě. Témata byla inspirovaná veršem : Duch a Nevěsta praví : „Přijď“.

Silné byly přednášky i svědectví, bylo to povzbuzení ve víře i službě. Zvlášť děkujeme manželům Strežovým za jejich působivou přednášku o izraelské svatbě, díky níž teď můžeme více chápat podobenství o svatbě v Novém zákoně.

V září jsme nedojeli do Sušice, kam jsme se tolik těšili, ale virus některé z nás uvedl do preventivní karantény, takže jsme se dohodli, že se pokusíme přijet jindy.

V září se Bohunka Marková rozhodla po zralé úvaze ukončit noviciát. Zůstává přítelkyní sv. Františka i naší.

12.9.2020 jsme v menším počtu byly na Národní pouti SFŘ na Hostýně. Mši svatou sloužil o. Jakub Sadílek OFM, zaujala nás výzva rozlišovat, k jaké službě nás Bůh volá, zvolit to nejlepší. Společná Křížová cesta byla vedená o. Eliášem v nádherném prostředí místní přírody.

3.10.2020 jsme slavili společně s bratry františkány slavnost transitu sv. Františka

Potom obnovily na rok časné sliby sestry Renata Klára Dopitová a Jana Marie Magdalská Nerušilová.

4.10.2020 jsme měli společnou slavnost sv. Františka- mši svatou s bratry františkány a naší farností a pak následovalo agape a společné pobývání v refektáři kláštera.

11.10.2020 jsme jeli na společnou pouť do Oldříše, kde je nová kaplička zasvěcená sv. Františkovi.

Adorovali jsme, modlili se v tichu a br. Šimon nám poutavě vyprávěl o ikonách a také o San Damiánském kříži, který promluvil ke sv. Františkovi a promlouvá i dnes k nám. Na závěr pouti jsme se v Laskavárně sdíleli a bylo nám společně krásně.

Listopad 2020 – v modlitbě jsme doprovázeli také Iniciativu smíření 2020, i když k plánované pouti na Bílou horu opět nemohlo dojít. Ale důležitá je touha po jednotě a tak prosíme sv. Františka, aby se za nás přimlouval a církev byla Jedno.

Některé terciářky se střídají při pravidelných úklidech kostelů, dvě sestry slouží jako varhanice.

Další z nás se střídají v lektorské činnosti. Stále se na dálku podporujeme s MBS Slatiňany.

Spolu s bratry františkány se rádi modlíme nešpory po večerní mši svaté , prožíváme v klášterním kostele františkánské slavnosti, podle svých možností pomáháme potřebným.

Jednou měsíčně v sobotu se scházíme s farností na Večerech chval.

Podporujeme modlitbou a návštěvou nemocné bratry a sestry.

Ve vánočním čase pomáháme připravit vánoční večeři pro lidi bez domova.

V době, kdy celou společnost zasáhl covid -19, změnilo to i naše setkávání. Nejprve jsme setkání zrušili, povzbuzovali jsme se po telefonu a facebooku a internetu. Připojili jsme se k pravidelné denní modlitbě růžence ve 20:00 hodin s prosbou za zastavení pandemie.

S uvolňováním opatření jsme se začali v menším počtu opatrně scházet venku ke společné procházce, pouti do Koclířova a nebo jen k modlitbě.

V listopadu jsme se sešli na Křížovém vrchu, pomodlili se za naše zemřelé a rodiny a také jsme zde krátce, ale intenzivně, oslavili kulatiny Lidušky Hamplové.

Veliký dík patří bratřím františkánům od Panny Marie Sněžné v Praze, v Husovicích v Brně i v Uherském Hradišti, kteří svým streamováním mší svatých v období pandemie vlastně pokračovali i v naší františkánské formaci.

Také jsme vděční našim místním bratřím františkánům, kteří statečně a oddaně přistoupili ke změně ve službě. Jako náhradu za mše svaté, které mohli sloužit jen v soukromí jejich kaple, každý všední den nám všem ve farnosti umožnili adorovat před vystavenou Nejsvětější svátostí od 15:00 – 17:00 hodin v klášterním kostele a neúnavně nám podávali každou čtvrthodinku svaté přijímání. V neděli pak toto bylo možné dopoledne od 10:00-12:00 v klášterním kostele. Kněží také zpovídali a povzbuzovali v této těžké době.

Nemovitý majetek nemáme.

Příspěvek pro terciáře v Libanonu činil 6100,- Kč.

Předložená zpráva byla schválena všemi hlasy členů MBS.

Zapsala Miroslava Brigita Čejchanová

ministryně MBS Moravská Třebová II.

13.12.2020