Osobní poznámky a komentáře z přednášky br. Bonaventury Štivara OFMCap ze dne 27.1.2018 v Petrinu Brno.

Osobní poznámky a komentáře k přednášce br. Štivara – stáhni v pdf

Úvodem

GK čl. 1. [Řehole 2] Od počátku měl Sekulární františkánský řád [2]  [dále SFŘ] své vlastní místo ve františkánské rodině.

GK Čl. 2.1. Povolání do SFŘ je specifické …….. Proto do SFŘ nemohou patřit ti, kdo jsou vázáni trvalými závazky v jiné řeholní rodině nebo v institutu zasvěceného života.

GK čl 3.  2. Jejich sekularita v povolání i v apoštolském životě se projevuje podle individuálních podmínek, tj.:u laiků tím, že přispívají k budování Božího království svou přítomností a svou činností v tomto světě 3.Povolání do SFŘ je povoláním žít evangelium v bratrském společenství.

Komentář. Br. Štivara: Františkáni nejsou solitéři, ale žijí evangelium ve společenství

GK Čl 8.1 Sekulární františkáni se svou profesí zavazují žít evangelium podle františkánské spirituality ve svých světských podmínkách.

Snaží se ve světle víry prohlubovat hodnoty a životní postoje evangelního života podle Řehole SFŘ:[Řehole 7] na cestě, na níž se neustále obnovuje obrácení a formace; [Řehole 4] s otevřeností vůči výzvám, které mají svůj původ ve společnosti a v dění v církvi, přecházejí  z evangelia k životu a ze života k evangeliu; v osobním i komunitním rozměru této cesty.

Příklady života v evangeliu:

GK Čl 20.2 Jako první a základní příspěvek k budování světa, kde by bylo víc spravedlnosti a bratrství, ať se snaží řádně plnit své pracovní povinnosti a zvyšovat svou odbornou způsobilost. V témže duchu služby ať přijímají svou společenskou a občanskou odpovědnost.

Komentář br. Štivara: V zaměstnání by mělo františkánství být vidět

 GK Čl 30.1-2 Bratři a sestry jsou spoluodpovědní za život bratrského společenství, ke kterému patří…smysl pro spoluodpovědnost vyžaduje od členů osobní přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci podle možností každého jednotlivce a případný podíl na animaci bratrského společenství.

Komentář br. Štivara:  tři tipy rodiny -vlastní, farní a bratrská rodina. Slavit významné události ve vlastní rodině spolu s bratrskou rodinou. Tedy oslavit výročí i v bratrském společenství. Postarat se o potřebné ve společenství, pečovat o osamocené

 Smysl pro spoluodpovědnost vyžaduje od členů osobní přítomnost, svědectví, modlitbu a aktivní spolupráci podle možností každého jednotlivce a případný podíl na animaci bratrského společenství.

Komentář br. Štivara:  Kdo úmyslně nechodí na setkávání bratrského společenství, ten odmítá základy františkánské spirituality.

Moje shrnutí: Sekulární františkán je součástí velké františkánské rodiny a žije františkánskou spiritualitu podle svých okolností. Především tím, že není individualista, ale žije aktivně ve františkánské rodině opravdové bratrství.

 

GK ODDÍL 2 VSTUP DO ŘÁDU A FORMACE

GK Článek 37.1 [Řehole 23] Začlenění do řádu se uskutečňuje obdobím iniciace, obdobím formace a slibem zachovávat Řeholi (profesí).

Řehole 23. Žádosti o přijetí do Sekulárního františkánského řádu se předkládají místnímu bratrskému společenství. O přijetí nových bratří a sester pak rozhodne rada [bratrského společenství] [37]. Začlenění [do řádu] má [tyto etapy]: období seznamování [s řádem] (období iniciace); období alespoň roční formace; a slib [zachovávat] Řeholi (profese) [38]. Celé bratrské společenství je zavázáno podílet se na tomto postupném [začleňování] svým způsobem života. Co se týká věku, kdy je možno skládat profesi, a pokud jde o odlišující františkánské znamení [39], ať se každý řídí stanovami. Profese je svou povahou trvalý závazek [40]. Členové, kteří se dostanou do zvláštních obtíží, mohou v bratrském dialogu projednat své problémy s radou. Je-li nutné [rozhodnout] o vystoupení nebo o trvalém propuštění z řádu, je k tomu kompetentní rada bratrského společenství, která se řídí podle ustanovení Konstitucí [41].

Takže vysvětlení: INICIACE Nejprve minimálně rok s námi uchazeč o členství v řádu chodí na setkávání a není členem řádu. Je však možné při mši svaté je vzít k ambonu a oznámit o tom, že se ucházejí o vstup do řádu oficiálně.

OBDOBÍ FORMACE začíná vstupem do řádu – iniciační obřad dle Rituálu. Formace po vstupu do řádu trvá minimálně rok. Lépe déle, ale maximálně 3 roky. V mimořádných případech se může rada sejít a většinově rozhodnout prodloužení o rok. (takže celkem 4 roky). Pokud není možná profese hledá se řešení např. v přidruženém členství.

GK Článek 38

 1. [Řehole 23] Období iniciace je přípravnou fází pro dobu vlastní a opravdové formace. Má za cíl rozlišit povolání a umožnit vzájemné poznání bratrského společenství a uchazeče. Musí zaručit svobodu a opravdovost při vstupu do SFŘ.
 2. Délku období iniciace a způsob přípravy určují Národní stanovy. (Stanoví 1-2 roky)

Radě bratrského společenství přísluší rozhodnout o možných výjimkách v délce trvání období iniciace při zachování směrnic národní rady.

 1. Úkolem formátora je:
 2. a) s pomocí ostatních členů rady koordinovat formační aktivity bratrského společenství;
 3. b) vyučovat a animovat uchazeče v období iniciace, kandidáty v období formace a nové profesanty;
 4. c) před profesí informovat radu bratrského společenství o způsobilosti kandidáta zavázat se k životu podle Řehole.

Článek 39  1. [Řehole 23] Žádost o přijetí do řádu předkládá uchazeč ministrovi místního či osobního bratrského společenství formálním aktem, pokud možno písemně. 2. Podmínky pro přijetí jsou: vyznávat katolickou víru (komentář: Biřmování je nutné), žít ve spojení s církví, mít dobrou morálku, vykazovat jasné známky povolání [26]. 3. Rada bratrského společenství rozhoduje kolegiálně o žádosti; uchazeči dá formální odpověď a informuje bratrské společenství. 4. Obřad přijetí se koná podle Rituálu. Přijetí se zaznamená a záznam se uloží do archivu bratrského společenství.

Národní stanovy II.3. Přijetí do SFŘ 3.Formátor vyučuje a vede uchazeče v období iniciace k naplnění jejího cíle za pomoci ostatních členů MBS s trvalou profesí. .O žádosti uchazeče rozhoduje rada MBS společně. Nejpozději do 60 dnů od předložení žádosti sdělí uchazeči své rozhodnutí a informuje o tom MBS. Podmínky přijetí jsou: minimální věk 18 let, katolická víra, přijatá svátost křtu a biřmování, život ve spojení s církví, dobrá morálka, jasná znamení povolání, projití obdobím iniciace.

Komentář br. Štivara:  rada rozhoduje tajným hlasováním. Hlasuje i duchovní asistent. Rozhoduje nadpoloviční většina. Jestliže je hlasování nerozhodné pak to znamená NE. Zvláště duchovní asistent prozkoumá povolání žadatele, rozliší jeho názory na církev apod. Pozor na duševní nemoci, apostatu, schizma, exkomunikaci v církvi (kánon 316)

Jsou i jiné možnosti účasti na společných setkáních a života bratrského společenství

Prováděcí směrnice Národního společenství

Přidružení členové SFŘ Počet přidružených členů v MBS může maximálně dosahovat jedné pětiny jeho členů s profesí. Důvody, které mohou vést k nevyhledávání plného členství, jsou různé např. jedná se o nekatolíka, nebo katolík nechce či nemůže přijmout závazky vyplývající z plného členství.

Zájemce o přidružené členství prochází stejnou procedurou dle národních stanov jako zájemce o řádné členství

 1. a) přijímání přidružených členů z řad katolické církve V případě, kdy si katolík místo profese zvolí přidružené členství, je třeba zjistit důvody, které ho k tomu vedou. S přidruženým členstvím lze souhlasit tehdy, když v místních souvislostech jsou okolnosti, které znemožňují profes anebo psychologický, kulturní či jiný blok brání zájemci o členství ve složení profese, ale zájemce je schopen projít, nebo již prošel, dobou iniciace i obdobím počáteční formace a je schopen žít normálním životem bratrského společenství. Přidružené členství nelze připustit, není-li uchazeč schopen projít formačním procesem a nemůže-li se normálně účastnit života MBS. Ať jsou zábrany plného členství jakékoliv, každá musí být individuálně zvážena a rozhodne se o ní dle specifických okolností s ní spojených.
 2. b) přidružení členové patřící k jiným křesťanským církvím

Na tyto přidružené členy se nesmíme dívat jako na potenciální konvertity, ale na křesťany jiných denominací se máme dívat jako na reprezentanty jejich církevních …….Přidružení členové, stejně jako členové řádní, mají prohlubovat znalost své vlastní víry a  nesmějí považovat bratrské společenství SFŘ za příležitost k nezávaznému setkání s katolickou vírou, ale k jejímu poznání a rozvoji společných hodnot ve františkánském duchu. Jen tak mohou všichni členové rozvinout ducha ekumenismu, který je jak osvěcující, tak i zodpovědný.

 1. c) přidružení členové nekřesťané

Výjimečně, po odpovědném zvážení všech okolností a nepřichází-li v úvahu možnost členství ve skupině přátel sv. Františka, se může přidruženým členem SFŘ stát i nekřesťan.

   Přidružení členové mají tytéž práva a povinnosti, včetně těch ekonomických, jako členové řádní, s výjimkou toho, že při volbách nemají ani aktivní ani pasivní volební právo.

 1. Skupiny přátel sv. Františka (SPSF)

Pro zájemce o poznání sv. Františka, jeho života, názorů a myšlenek, františkánských postojů a přístupů, může MBS založit skupinu přátel sv. Františka, o čemž rozhodne na svém setkání. Za SPSF odpovídá člen SFŘ s profesí jmenovaný radou MBS a stává se tak i bratrským animátorem skupiny. Vede ji, zaměřuje formaci členů a činnost skupiny dle potřeb členů k prohlubování poznání sv. Františka a františkánství, ke sdílení se ve františkánském duchu.

 1. a) členství

O členství ve skupině přátel sv. Františka může požádat kterýkoliv člověk bez ohledu na věk či náboženské vyznání. Jediným požadavkem je, aby tento člověk měl blízký vztah ke sv. Františkovi nebo zájem či vůli poznat ho. Jeho přijetí schvaluje skupina na doporučení organizačního týmu.

 1. b) povinnosti člena

Člen řádně plní povinnosti vyplývající z jeho osobního a životního stavu, a z dobrovolně přijaté odpovědnosti v rámci SPSF. Člen se neúčastní setkání SFŘ ani Františkánské mládeže s výjimkou toho, kdy je při zvláštní příležitosti pozván.

 1. c) setkání skupiny přátel sv. Františka

    Setkání se začíná a končí modlitbou sv. Františka. …..Setkání vycházejí vstříc zvláštním potřebám členů, obsahují prvek formace všeobecně lidské, nebo křesťanské, nebo františkánské – podle potřeb členů. Své místo při setkání má také prvek  bratrského setkání členů, aby se mohli vzájemně poznat a sdílet se. Členové jsou povzbuzováni k tomu, aby aktivně přispívali k prospěchu občanské společnosti a náboženského společenství, do kterého náležejí. Do náplně patří i určitá míra rekreace, která podporuje sociální sdílení a je také osvěžením před návratem domů.

 1. d) vstup do SFŘ nebo FM

Dospělí členové SPSF, kteří jsou praktikující katolíci a chtějí vstoupit do MBS SFŘ, se mohou obrátit na radu MBS a požádat o přijetí.

Moje poznání: Psychicky nemocní žadatelé nemohou být přijati za členy SFŘ, ale mohou být přidruženými členy. Pokud už však byli takoví do MBS dříve přijati, pak rozhodně nemohou být voleni do místní rady. Tu by jistě rozložili a posléze by narušili celé společenství. To se týká také v případě kulturního bloku.

Spiritualita sekulárních františkánů

GK 9.1. [Řehole 5]  Spiritualita sekulárního františkána není ani tak detailním programem, který má být uveden do praxe, jako spíše programem života soustředěného na osobu Kristovu a na jeho následování [9].

Komentář br. Štivara:  Jsme velmi různorodí. Právě bratrství nás učí se nejen snášet, ale milovat se. Obejmout i výrazně odlišného, jako sv. František obejmul malomocného.

 1. [Řehole 4] Sekulární františkán, který se snaží následovat Kristův příklad a jeho učení, je povinen osobně a vytrvale studovat evangelium a Písmo svaté.

Komentář br. Štivara:  Sdílet Písmo svaté na našich setkáních, učit se z hledění na kříž Kristův, zapojit do našeho života pannu Marii, ale ne devótně a modlářsky, jak to někteří v církvi činí.

GK čl12 3. [Řehole 8] Ať bratři a sestry milují synovské setkání s Bohem a »učiní modlitbu a kontemplaci středem své existence i činnosti«. Ať se snaží objevit přítomnost Otce ve svém srdci, v přírodě i v dějinách lidstva, v nichž se naplňuje jeho plán spásy. Kontemplace tohoto tajemství je připraví ke spolupráci na tomto díle lásky.

Komentář br. Štivara:  osobní a vnitřní modlitba ať vytváří pouto s Bohem, ať umožňuje osobní setkání s ním. Sv. františek prožil mnoho času v soukromé modlitbě a v tichu k naslouchání Duchu Svatému. b nám umožní osobní dotek Krista. Eucharistie je středem našeho života, stejně jako tomu bylo u sv. Františka. Svátost smíření a rozhovory s duchovním rádcem nám umožní růst ke Kristu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *