MODLITEBNÍ KALENDÁŘ SFŘ 2019

Blog kalendáře

Leden 2019
Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce. (Žl 119,105)
NÉR LERAGLÍ DEVÁRECHÁ VEÓR LINTÍVÁTÍ
(Vstupujeme do dalšího roku se svými sny a plány. Děkujeme za další čas, který nám Bůh daroval.
Tento čas je však také časem nových závazků. Je určen k tomu, abychom očistili své smýšlení,
napravili to nedobré, co za sebou vlečeme, nacházeli nová a krásná slova pro své sestry a bratry.
Je to čas, v němž se má naše víra rozzářit novým světlem.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který rozumíš té spleti dobrých i nedobrých cest, kterými je náš život,
který nám ukazuješ cesty pravé a krásné a dáváš nám odvahu a sílu po nich kráčet k pravému cíli.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Únor 2019
Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl život věčný? (Mk 10,17)
DIDASKALE AGATHE, TÍ POIÉSÓ HINA ZÓÉN AIÓNION KLÉRONOMÉSÓ?
(Známe tuto zákoníkovu otázku a známe i Ježíšovu odpověď. Ale zákoníkova otázka stále trvá i v našich životech.. Stále se ve své duši budeme ptát, co máme dělat. A stále stejné budou i Ježíšovy odpovědi.
Pravá cesta evangelia, to je to ustavičné naplňování Ježíšových slov v běhu starostí a nezdarů denního života.)
Požehnaný jsi, Bože, neboť nám odpovídáš na otázky, které v naší duši neustále znějí,
protože ze všech našich otázek jsou to ty základní a nejdůležitější.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Březen 2019
Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. (1Jan 3,20)
MEIZÓNESTIN HO THEOS TÉS KARDIAIS HYMÓN KAI GINÓSKEI PANTA
(Ve svátosti smíření se vyznáváme z hříchů a vin, ale se zahanbujícím pocitem, že přes všechna dobrá
předsevzetí se stále potácíme v koloběhu stále stejných selhání. Utišme se. Ten, kdo stvořil naši duši a poslal ji
do světa, ten ji zná lépe než my sami sebe. I to patří k pravému pokání, když dovedeme spatřit i to dobré,
co v nás je, protože je to dar a milost Boží. Za tuto milost děkujme, ale ptejme se, jak jsme s ní naložili.)
Požehnaný jsi, náš Bože, neboť vidíš do naší duše a dáváš nám vždy novou odvahu a novou sílu napravovat naše provinění a stále znovu hledat sílu ve tvém zákoně.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Duben 2019
Je psáno v Písmu: Buďte svatí, jako já jsem svatý! (1Pt 1,16)
DIOTI GEGRAPTAI: HAGIOI ESESTHE, HOTI EGÓ HAGIOS EIMI
(Petrův list zde cituje „zákon svatosti“ z Tóry (Lv 19,2). Být svatý, to je jak ve Starém, tak i v Novém zákoně nejvyšší cíl věřícího člověka. Ptejme se tedy sami sebe: Opravdu toto je naším cílem? Nevzdali jsme předčasně svou cestu ke svatosti? Nepřestali jsme věřit, že Bůh, který nás na tuto cestu volá, dává nám i sílu po ní jít?)
Požehnaný jsi, Bože, který chceš, abychom svůj jedinečný a neopakovatelný život na tomto světě přijali jako neustálé hledání cesty ke svatosti, cesty ve světle tvé milosti.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Květen 2019
Tvé království je království věčné a tvá sláva trvá od pokolení do pokolení. (Žl 145,13)
MALECHÚTECHÁ MALCHÚT KOL OLÁMÍM ÚMEMŠALTECHÁ BECHOL DÓR VÁDÓR
(Dvojí království vidí člověk víry: Království Boží na tomto světě, neviditelné a přece skutečné, které sdružuje
v jednu bratrskou rodinu ty, kdo přijali Kristovo evangelium jako základ svého života a usilují o jeho naplnění
v lidské společnosti zde na zemi. A království nebeské, konečné a absolutní, v němž Boží trůn obklopují
zástupy andělů a duše vykoupených, které s námi sdílejí naše sny a naděje.)
Požehnaný jsi, náš Bože, neboť jsi nám v evangeliu svého Syna ukázal pravý řád našeho života
a jeho pravý cíl a svým Duchem nás vedeš k jeho naplnění v království věčném.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky

Červen 2019
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj. (Kol3,15)
HÉ EIRÉNÉ TÚ CHRISTÚ BRABEUETÓ EN TAIS KARDIAIS HYMÓN
(Neklidné je naše srdce. Je stále zmítáno nejistotami a pochybnostmi, prožívá nezdary, prožívá bolesti z vlastních selhání i zklamání z těch, které jsme milovali. Neklid a nejistota neustále provázejí náš život. Kristus nám nenabízí zázračné utišení. Ale v lásce a věrnosti jemu samému můžeme nalézt pokoj, po němž touží naše srdce.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který svou láskou tišíš neklid naší duše a dáváš jí sílu směřovat
k věčnénu míru ve tvém království.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Červenec 2019
Nebesa vypravují o slávě Boží a dílo jeho rukou zvěstuje obloha. (Žl 19,2)
HAŠÁMAJIM MESAPRÍM KEVÓD ÉL ÚMASÉ JÁDÁU HAGÍD HÁRÁKÍA
(Sláva Boží (-kevód Jahve), to je pojem Starého zákona. Tak starý Izrael nazýval oblak Boží přítomnosti,
který naplnil velesvatyni chrámu a vznášel se nad archou úmluvy (Ex 40,34). Slavný chrám byl zničen, ale zrak
i mysl člověka dokáže spatřit Stvořitelovu tvář v řádu přírody, v řádu vesmíru, v jeho kráse, v jeho harmonii.)
Požehnaný jsi, náš Bože, tvá vznešenost naplňuje celý vesmíra tvou slávu hlásají andělé a svatí. Proto i naše lidské hlasy se připojují k tvé oslavě, kdykoliv se náš zrak otvírá pro krásu stvoření.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Srpen 2019
Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův. (Gal 6,2)
ALLÉLÓN TA BARÉ BASTAZETE KAI HÚTÓS ANAPLÉRÓSETE TON NOM0N TÚ CHRISTÚ
( Každý potkáváme lidi, kteří nesou své kříže a jsou z nich bezradní a zoufalí. Přidat k vlastním křížům
i ty jejich, to nám připadá jako něco navíc, něco, co nás ještě více zatíží. Nezatíží. Brzo poznáme, že jsme nalezli
nové poslání svého života, a to bude naší radostí. Až později poznáme, že jsme tím naplnili Kristův zákon.)
Požehnaný jsi, náš Bože, který dáváš našemu srdci poznávat srdce bližního se všemi jeho bolestmi
a strastmi, který nás naplňuješ radostí, když druhému člověku přineseme pomoc a novou naději.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Září 2019
Procitl Jákob ze spánku a zvolal:
Jistě na tomto místě byl Hospodin, a já jsem to nevěděl. (Gen 28,16)
VAJIKAC JAAKOV MIŠNÁTÓ VAJIMER
ÁCHÉN JÉŠ ADONAJ BAMÁKÓM HAZEH VENACHÍ LÓ JÁDÁTÍ
(Ve vidění v Bét-elu praotec Jákob uslyšel hlas Boží a spatřil cestu do nebeské říše. Také člověk víry poznává
ve chvílích osvícení ruku Boží a jeho srdce vnímá Boží volání, který nelze vyjádřit lidskou řečí. A nejenom my.
I mnoho našich bratří a sester, které my z neznalosti nazýváme „nevěřící“, slyší ve své duši tichý hlas Boží a touží slyšet ho zřetelněji, aby dodal jistotu jejich životním cestám. A jednou – snad zde na zemi, snad až na věčnosti – jako Jákob řeknou: „Zajisté Bůh byl v mém životě a vedl mé kroky, a já jsem to nevěděl.“)
Požehnaný jsi, náš Bože, který znáš hloubky lidského srdce, protože tvými dětmi jsou všichni, které jsi stvořil. Ty nedbáš, zda jejich ústa dovedou vyslovit tvou chválu, ale vidíš do nitra jejich duše.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Říjen 2019
Přijímejte jeden druhého, jak i Kristus přijal vás. (Řím 15,7)
DIO PROSLAMBANESTHE ALLELÚS, KATHOS HO CHRISTOS PROSELABETO HYMAS
(Darem Božím jsou všichni ti, kteří nás provázejí naším životem. Naše děti, naši rodiče, ti, které milujeme i ti,
s kterými je nesnadné si rozumět. Lidé, s nimiž se setkáváme v práci i na ulicích, lidé přátelští i lidé nám cizí.
Jsou to i ti, kteří zůstali jenom v našich vzpomínkách, stejně jako ti, které naše lidská paměť už nedokázala
v sobě udržet. Všichni formují naše životy a naše poznání světa. Všechny přijímáme do svých životů, dávají mu jeho charakter a sluší se za ně Bohu děkovat.)
Dobrý Bože, děkujeme ti za všechny, které jsme ve svém životě potkali a ještě potkáme, děkujeme ti za dar přátelství, porozumnění a lidské solidarity. A děkujeme ti také za naše společenství františkánských terciářů, které posiluje naši víru a přináší nám radost z lidských setkání a úsměvů.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Listopad 2019
Mějte bedra přepásána a vaše lampy ať hoří. (Lk 12,35)
ESTÓSAN HYMÓN HAI OSCHYES PERIEZÓSMENAI KAI HOI LYCHNOI KAIÓMENOI
(Myšlenky na ohraničenost našeho života a na blížící se chvíli rozloučení vždy budou naším břemenem. Nemůže tomu být jinak. Avšak pohlédněme na sebe očima Kristovýma. Ježíš v nás vidí služebníky, kteří v noci pozorně čekají na návrat svého pána. Břímě svého života chceme nést jako očekání, že v tajemné dálce se rozzáří světlo – znamení Božího království, v němž naši duši očekává její Stvořitel.)
Požehnaný jsi náš Bože, neboť nás posiluješ ve chvílích bolestných nejistot a my z tvé lásky
čerpáme naději, že náš život jednou dosáhne cíle nejvyššího – setkání s tvým Synem ve slávě.
Požehnaný jsi náš Bože navěky.

Prosinec 2019
Důvěřuj v Hospodina, dome Árónův, on je tvou pomocí a štítem. (Žl 115,10)
BÉT AHARON BISCHÚ VAADONAJ EZRÁM ÚMÁGINÁM HÚ
(Zvolna se uzavírá další rok našeho pozemského putování. Budeme teď vzpomínat na to dobré i nedobré,
co přinesl. A řekneme si: Tak jako celé i rozbité desky Zákona byly v Šalomounově chrámu vloženy do jediné
archy, tak i my neseme a budeme v sobě nést všechno krásné i hořké, čím tento rok naplnil náš život.)
Dobrý Bože, děkujeme ti za čas, který nám vyměřuješ na této nádherné zemi. Děkujeme ti za vše, čím tento rok obohatil náš život. Děkujeme za všechny ty chvíle, kdy jsme se setkávali
v Písmu svatém a ve svaté Večeři Páně s tvým Synem i s našimi věřícími sestrami a bratry.
Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.