Mezinárodní kapitula-Francis Bongajum Dor, OFMCap., Generálny duchovný asistent OFS-YouFra

Blog kalendáře Mezinárodní rada SFŘ

Kázeň, pondelok 6. novembra 2017

Francis Bongajum Dor, OFMCap., Generálny duchovný asistent OFS-YouFra

(Rim 11,29-36; Ž 69; Lk 14,12-14)

Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých…. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.”

Bratia a sestry, nech vám Pán udelí svoj pokoj.

Chudobní držia kľúče k radosti
Ako perly v ustriciach. Ako zlato v piesku.
Ako diamanty v skalách. Tak je radosť u chudobných.

Keďže slávime túto kapitulu na tému: „Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta“ (Jn 17, 18), dnes ráno budem prezentovať svoje úvahy o troch bodoch:

  1. pozvanie Ježiša,
  2. Ježiš znepokojuje,
  3. zvoliť si perlu

 

  1. Pozvanie Ježiša

Dnešná evanjeliová pasáž predstavuje Ježiša v spoločnosti významnej osobnosti, farizeja, ktorý ho pozval. Mnoho evanjeliových rozprávaní hovorí o tom, že Ježiš je pozvaný z jedného alebo iného dôvodu: Počnúc pozvaním na svadobnú hostinu v Káne až po pozvanie ku chorému Lazarovi. Nepamätám si niekde, že Ježiš odmietol pozvanie. Dokonca, aj keď meškal , ako v prípade Lazára, nakoniec prišiel. A všade, kam šiel, Ježiš priniesol radosť mnohým, najmä chudobným a utláčaným. Jeho samotná prítomnosť v dome Zacheja bola taká premieňajúca skúsenosť, že bez akejkoľvek žiadosti od Ježiša, Zachej prisľúbil, že polovicu svojho majetku udelí chudobným a vynahradí štvornásobne pre každého, koho podviedol. „Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť“ (Evangelii Gaudium, 1) „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3,20).

  1. Ježiš znepokojuje

V dnešnom evanjeliu počúvame Ježiša, ako povedal svojmu hostiteľovi: „Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých…. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých“. Tieto slová sú také znepokojivé . Pokiaľ ide o to, či jeho hostiteľ nasledoval tieto pokyny alebo nie, evanjeliá mlčia. Ale aký typ ľudí najviac znepokojujú takéto slová? Sú to tí, ktorí počujú prvú časť žiadosti, a nie druhú, prísľub? Alebo tí, ktorí počujú žiadosť a neveria v prisľúbenie? Evanjeliá nám hovoria o bohatom mladíkovi, na ktorého sa Ježiš pozrel s láskou, a povedal:  „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma“. Odišiel smutný, lebo mal veľký majetok (porov. Mt 19,21-22). On nevidí ani lásku v Ježišových očiach ani neverí v prisľúbenie.

  1. Zvoliť si perlu

Povzbudenie Pána Ježiša je vlastne ako perla v ustrici. Iba tí, ktorí veria, že perly sa nachádzajú v ustriciach, budú pre nich. Predzvesťou tu ani nie je výzva robiť nejakú charitatívnu prácu. Je to oveľa viac povzbudenia, nabádania, aby sa chudobným dostalo osobitného miesta v jeho živote. Prvá časť tvorí mušľu. Je to drsné, malej alebo žiadnej hodnoty, a to je to, čo mnohí ľudia počujú: „Ale keď chystáš hostinu, pozvi priateľov … pozvi chudobných.” To šokuje. Napriek tomu, že perla je v druhej časti: „budeš blahoslavený…,no odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých“. Je napísané:  „Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán “(Ž 41,2).Svätý František mal osobnú skúsenosť s týmto, ako píše vo svojom Testamente: „kým som bol v hriechoch, zdalo sa mi príliš trpké, čo i len pozrieť na malomocných. Sám Pán ma medzi nich zaviedol a ja som im preukázal milosrdenstvo. Keď som od nich odchádzal, to, čo sa mi zdalo trpké, premenilo sa mi na sladkosť duše a tela“. (Test 1-3). “On sa neuspokojil len s tým, že by malomocných objímal a dával im almužnu, ale rozhodol sa ísť do Gubbia a žiť tam s nimi“, zdôrazňuje Pápež František[1]. Svätá Alžbeta Uhorská a sv. Ľudovít, francúzsky kráľ, obaja patróni a svätí OFS, boli pozoruhodní v starostlivosti o chudobných. Pápež František neustále vyzýva k osobitnej starostlivosti o chudobných, tých na perifériách. Nedávno počas svojej návštevy v Bologni, Pápež organizoval párty/hostinu pre chudobných priamo v kostole. Pápež František tiež ustanovil Svetový deň chudobných na 29. novembra. Budeme oslavovať prvý Svetový deň chudobných. Vo svojom posolstve pri tejto príležitosti Svätý Otec píše: „Kto chce milovať tak, ako miloval Ježiš, musí nasledovať jeho príklad. To platí predovšetkým vtedy, keď ide o chudobných“[2]. Svätý Otec dodáva: „Myslime teda na chudobných nielen ako na adresátov dobročinnej, raz týždenne poskytovanej dobrovoľnej služby či improvizovaných prejavov našej dobrej vôle, ktoré majú uspokojiť naše svedomie. Hoci sú takéto skutky cenné a pomáhajú zvýšiť citlivosť na potreby mnohých bratov a na nespravodlivosti, ktoré ich často zapríčiňujú, mali by viesť ku skutočnému stretnutiu s chudobnými a vytvoriť priestor pre delenie sa, ktoré sa stane životným štýlom[3] Aby sa formujúca cesta stane premieňajúcou, musí zahŕňať skúsenosť intimity s chudobnými. Je to záležitosť Božej nekonečnej múdrosti ako sv. Pavol to jasne hovorí v dnešnom prvom čítaní. „Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty“.Teraz všetkých vás pozývam, aby sme dnes ráno ukončili našu úvahu s touto jednoduchou piesňou: “„Si úžasný Boh, Mocný Boh, chválim tvoje meno, úžasný Boh“! Nech Ježiš, ktorého pozývame do nášho života dnes rán nám prinesie väčšiu radosť, rozvíri v nás svoju lásku a pomôže nám veriť v perlu radosti ukrytú v chudobných.

[1]Posolstvo Svätého Otca Františka k 1. Svetovému dňu chudobných, č.3

[2] Posolstvo Svätého Otca Františka k 1. Svetovému dňu chudobných č.1

[3] Posolstvo Svätého Otca Františka k 1. Svetovému dňu chudobných č.3