Mezinárodní kapitula – Fr. Alfred Parambakathu OFM Conv, Generálny duchovný asistent OFS-YouFra

Blog kalendáře Mezinárodní rada SFŘ

Kázeň, streda 8. november 2017

Fr. Alfred Parambakathu OFM Conv, Generálny duchovný asistent OFS-YouFra

 

Drahí bratia a sestry,

sme v Subiaco, kde sú hlboko vryté spomienky svätých, a to: Benedikt, Školastika a František z Assisi. Chcel by som sa zamyslieť nad dnešnými liturgickými čítaniami v súvislosti so životmi svätých Benedikta a Františka z Assisi v Subiaco. Benedikt, člen rímskej šľachtickej rodiny v meste Norcia, príde do Ríma vo veku dvadsiatich rokov, aby pokračoval v štúdiu. Ale bol zarmútený rušným životom mesta so všetkou jeho hriešnosťou, a tak sa rozhodol zanechať všetko. Zanecháva všetku slávu vznešeného človeka, prichádza do Subiaca a žije v jaskyni, tzv. Sacro Speco, po dobu troch rokov. Jedol len kúsočky jedla, ktoré mu prinášal v košíku mních Romanus. Často bojoval s pokušením. Známe je jeho hodenie sa do tŕňových kríkov, aby bojoval proti žiadostivosti. Toto je miesto, kde sa začal Benediktínsky kláštorný život. Tu boli napísané prvé verzie Benediktovej reguly. Teraz by sme sa mohli pýtať, čo my sekulárni františkáni máme so svätým Benediktom.

Odpoveď je, dobre, sme v Subiaco, kde tradícia hovorí, že František navštívil Sacro Speco. Hmatateľné znamenie jeho návštevy je možné vidieť v kaplnke sv. Gregora vo forme krásnej fresky. Historici hovoria, že tento obraz Františka je jeho prvým portrétom. Obraz je označený Fr. Franciscus a svätý je zobrazený bez stigiem alebo svätožiary, čo naznačuje, že bol namaľovaný počas svojho života pred rokom 1224. Poďme do života Františka: mladého muža, ktorý opustil všetko, aby nasledoval Kristov hlas; ktorý na chvíľu žil v jaskyni a potom v San Damiano, ktorý slúžil malomocným; ktorý bojoval s pokušeniami tela tým, že sa váľal medzi tŕnitými ružami.

 

Prečo robili títo dvaja svätí všetky tieto veci? Báli sa ľudských citov? Nenávideli svet? Odpoveď na všetky tieto otázky nájdete v dnešných čítaniach. Sv. Pavol vo svojom Liste Rimanom  hovorí, že všetky prikázania sú zhrnuté v jednom prikázaní, a to lásky. On kategoricky potvrdzuje, že láska je naplnenie zákona. Ktorá láska je pre Kristových učeníkov tá, ktorá musí preniknúť všetko ostatné? Nie je nič iné ako láska k Pánovi. Ježiš pred nami kladie tri podmienky, aby ho nasledovali; a po každej podmienke kategoricky hovorí, „nemôže byť môj učeníkom“. Podmienky sú: nevyhnutnosť odložiť rodinné náklonnosti nasledovať Ježiša (verš 26); niesť vlastný kríž a nasledovať ho (verš 27); zrieknuť sa pozemských vecí (verš 33) (Lk 14, 25-33). Toto sú predpoklady nasledovať Ježiša. Zdá sa, že Ježiš je veľmi radikálny a náročný. Áno, on skutočne je.

Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry,  …“ dáva zmysel, že musíme nenávidieť našich drahých, aby sme nasledovali Ježiša!                    V biblickom jazyku má sloveso „nenávisť“ často význam „menej miluje“, „amare meno“. Evanjelista Matúš zmierňuje tento význam tým, že hovorí: „Kto miluje svojho otca alebo matku viac ako mňa“. Takže zmyslom je milovať našich drahých menej ako Ježiša. Neznamená to, že sa vzdáme spontánnej náklonnosti voči našim drahým, ale máme si byť vedomí a základnej voľby pre Božie kráľovstvo.

 

 

Normálny život sekulárneho františkánskeho sveta ponúka mnoho výziev a ťažkostí, ktoré tvoria každodenný kríž. Keď ho človek nosí s rovnakou trpezlivosťou a pokorou ako Ježiš, robí ho pravým nasledovníkom Krista. Pokiaľ ide o vzdanie sa pozemského dobra, evanjelista používa súčasný čas;ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má“. Tu sa Ježiš odvoláva na trvalé zrieknutie sa všetkých pozemských majetkov, aby sme Ho nasledovali nie len v počiatočnou túžbou. Musí to byť celoživotný záväzok.

 

Takže Ježiš požaduje od svojich nasledovníkov radikálny spôsob života; a je jasné, prečo sa svätci ako Benedikt a František z Assisi rozhodli pre zdanlivo prísny a ťažký život. Brali vážne Slovo Božie. Nasledovanie Ježiša nebola jedna z možností života; bola jedinou možnosťou a žili ju naplno. Ako sme sa tu stretli v Subiaco, kde spomienky na týchto veľkých svätých sú živé, je to pozvanie pre nás, aby sme ich napodobňovali. Nech je Ježiš našou prvou a jedinou láskou.