Generální kapitula Sekulárního františkánského řádu (OFS) “Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa” (Jan 17,18)

Blog kalendáře
  1. Generální kapitula

Sekulárního františkánského řádu (OFS)

“Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa” (Jan 17,18)

 

ZÁVĚRY

=============

  1. ÚVOD

 

Generální kapitula Sekulárního františkánského řádu se uskutečnila v Collegium Seraphicum v Římě v Itálii ve dnech 4. – 11. listopadu 2017. Od roku 1978, kdy papež Pavel VI. schválil Řeholi přizpůsobenou současné době, jsme ušli dlouhou cestu. Papež Pavel VI. touto Řeholí otevřel cestu sjednocení řádu, která odpovídá vzniku takové mezinárodní organizace, jakou známe dnes.  Generální kapitula je velkolepou příležitostí k setkání a sdílení mimořádného daru bratrství s bratry a sestrami, zastupujícími národní fraternity (národní bratrská společenství -NBS) z celého světa spolu s mezinárodními představiteli františkánské mládeže (YouFra/GiFra).  Kapitula byla zahájena slavením mše svaté.  Hlavním celebrantem byl tajemník Svatého stolce kardinál P. Pietro Parolín  a povzbuzoval kapituláře k tomu, aby žili křesťanskou misii a byli si navzájem svědky a služebníky (Mt 23,11). Během kapituly bylo slaveno také posvěcení Lateránské baziliky a byl připomenut uctivý postoj sv. Františka k církvi jeho doby.

Během Generální kapituly v roce 2014 byl zahájen zásadní přezkum způsobu, jakým je řízen takový mezinárodní řád, jako je OFS, a probíhal, díky významným příspěvkům národních bratrských společenství  poslední tři roky. Hlavní zaměření této kapituly je: reakce na obdržené odpovědi a návrhy na řešení předložených konkrétních návrhů a různých výzev/úkolů. Jedním z nejdůležitějších úkolů bylo zamyslet se nad spoluodpovědností všech bratří a sester SFŘ, zvláště při převzetí odpovědnosti za vedení a oživení Řádu na všech úrovních.

Slavení mše svaté a modlitby Liturgie hodin představovaly základní prvky každého dne kapituly a byly pro všechny kapituláře příležitostí setkat se s Ježíšem Kristem, který je naplněný dobrem a který je vždy otevřen k přijímání ostatních1. Tento duch je tím, co má charakterizovat naši cestu k obrácení ve světle učení svatého Františka.

Byli jsme požehnáni tím, že v průběhu týdne v různých dnech s námi slavili Eucharistii generální ministr Michael Perry OFM, Marco Tasca OFM Conv a Mauro Jöhri OFM Cap. Sdíleli duchovní poselství a připomínali, že když pracujeme ve světě, je třeba převzít pozici těch, kdo druhým myjí nohy2. Žijeme-li naše povolání, musíme být dynamičtí, relační3 (= být v  interaktivním spojení s bližními = být si vzájemně blízcí) a ano, dokonce někdy trochu blázni!4  Byli jsme utěšováni vědomím, že Bůh nás nejen posílá do světa ale, že na naší cestě chodí s námi a dokonce, že žije uvnitř nás intimním způsobem.

—————————————————————————————–

1 Fr. Mauro Jöhri, OFM Cap, Minister General= generální ministr, Homily =Kázání, November 10 =10.listopadu, 2017

2 Fr. Michael Perry, OFM, Minister General, Homily, November 5 = 5.listopadu, 2017

3 Fr. Michael Perry, OFM, Minister General, Homily, November 5 = 5.listopadu, 2017

4 Fr. Marco Tasca, OFM Conv, Minister General, Homily, November 9 =9.listopadu, 2017

—————————————————————————————————-

2.str. dokumentu v AJ

 

  1. STAV ŘÁDU

 

Sekulární františkánský řád je přítomen ve 112 zemích po celém světě. Z toho je 70 NBS kanonicky ustavených, 18 NBS vznikajících a ve 24 zemích existuje zvláštní druh sekulární františkánské přítomnosti. Řád má přibližně 300 000 členů.

Mezinárodní předsednictvo CIOFS bylo při práci podpořeno několika komisemi

(Komunikace, JPIC, Rodina, Právní a majetková, Formace, Františkánská mládež, Ekonomická).

Na všech úrovních se uskutečnilo mnoho aktivit, jako např.: vytváření formačních materiálů, konání formačních seminářů (workshopů) a mezinárodních setkání po celém světě. Projekt Afrika a projekt Čína měly pro naše bratry a sestry v těchto oblastech velkou hodnotu a budou v příštích třech letech pokračovat. V arabském světě OFS bojuje s problémy, ale navzdory nepříznívým okolnostem roste.

Prostřednictvím různých médií (webové stránky CIOFS, Facebook, nový digitální časopis Vox Franciscana) předsednictvo sdílí radost z bratrských událostí. Touto cestou také předsednictvo požádalo bratry a sestry o pomoc při přírodních katastrofách.

Přestože finanční prostředky nadále představují pro mezinárodní bratrské společenství problém, v posledních třech letech došlo k výraznému zlepšení, neboť přispívá více národních bratrských společenství. S tímto problémem také souvisí získávání přesných demografických údajů z jednotlivých NBS.

Na mezinárodní úrovni pokračuje zlepšování vztahu s Konferencí františkánské rodiny. Vztah prospívá, roste a zraje v excelentním duchu spolupráce.

YouFra má nyní asi 50 000 členů ve 34 kanonicky ustavených, 28 vznikajících národních bratrských společenstvích a 13 společenství ve stavu františkánské přítomnosti. Pokud jde o bratrskou animaci, situace se zlepšila, ale je zapotřebí další práce při jmenování bratrských animátorů na všech úrovních bratrských společenství (místní, regionální a národní). Podpora dvojího druhu příslušnosti členů k OFS a k YouFra je stále důležitou výzvou, každý by se v této podpoře měl angažovat.

Díky závěti_ odkazu Emanuely De Nunzio OFS byla založena „Nadace Beato Raimondo Lullo“ (blahoslaveného Raimonda Lulla). Tato nadace byla založena v souladu s přáním Emanuely na podporu specifické práce v OFS v určitých oblastech světa.

Kapitula schválila zprávu předsednictva CIOFS a generálního ministra Tibora Kausera, jakož i finanční zprávu za poslední tři roky.

Konference generálních duchovních asistentů OFS (CAS) předložila kapitule zprávu, ve které zdůraznila svou kolegiální službu v různých oblastech: setkávání samotné konference a s ostatními, účast na kapitulách, vizitace, kongresy, formační kurzy a různé další aktivity. Kapituláři si všimli mimořádné angažovanosti generálních asistentů OFS a YouFra s velkou láskou a náklonností.

 

3.str.dokumentu v AJ

 

  1. TÉMA KAPITULY A PREZENTACE

 

Hlavní téma kapituly  “Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa” (Jan 17,18) přednesl  Michel Versteegh, OFS (Holandsko),jehož deset klíčových slov nás vyzývalo k žití našeho sekulárního františkánského charismatu ve světě  „přecházením z evangelia k životu a ze života k evangeliu“ (Ř4).

Téma kapituly pokračovalo Kulatým stolem (různé prezentace od různých hostů), během kterého jsme vyslechli od Franco Addonizio, OFS (Itálie), že je mimořádně důležité vykonávat naši misii ve veřejném životě, kde můžeme podporovat společné obecné dobro. Lorena Campos, OFS (Španělsko) nám ukázala příklad bratrského společenství, které stojí v přední linii  v prosazování spravedlnosti, míru a bezúhonnosti-celistvosti stvoření. Eugenio and Elisabetta di Giovine, OFS (Itálie) se sdíleli, jak odpověděli na volání k vyslání (být posláni) do světa jako sekulární_ světští lidé, “hlásat spásu, která by jinak zůstala uzavřená za zdni kostelů, do kterých vstupuje  malý počet lidí.”

Tématem kapituly jsme se dále důkladně zabývali při zkoumání některých konkrétních otázek, které se týkají Řádu. Sestra Anne Mulqueen, OFS (USA) připomněla řeholním bratřím jejich nezastupitelný význam pro nás, i když v některých oblastech bylo požadováno, abychom měli dobře formované sekulární františkány, kteří by sloužili jako duchovní asistenti. Zástupkyně generálního ministra Maria Consuelo Nuñez z OFS (Venezuela) zdůraznila potřebu přesných informací o členství a uzavřela to poskytnutím přehledu o tom, jak má být náš řád podporován každým z nás. Potom člen Předsednictva mezinárodní rady Augustin Yoon, OFS (Korea), nabídl příklad toho, jak si to mohou NBS zorganizovat, aby přispívali v souladu s Řeholí OFS článek 25.

Maria Pia Barontini, OFS (Itálie) představila kapitule postup, který je třeba dodržovat při postulování kauz svatořečení, přičemž upozornila zejména na nedávný dokument Papeže Františka „Maiorem hac Dilectionem“, který byl vydán v červenci 2017. Použila jako příklady jména milovaných lídrů  OFS mezinárodního bratrského společenství: Augusto Natali, Manuela Mattioli a Emmanuela De Nunzio. Poté následoval projev Gérarda Cécilien Raboanary z OFS (Madagaskar), který poskytl aktuální informace o probíhajícím procesu blahoslavení sekulárního františkána Lucien Botovasoa,  mučedníka z Madagaskaru, který již brzy bude blahořečen. Potom Silvia Giuliani, OFS (Rakousko) představila život blahoslaveného Franz Jägerstättera, sekulárního františkána z Rakouska, který byl farmářem, anti-nacistou a odpůrcem vojenské služby. Za svůj odpor byl během II. Světové války byl popraven. Členové kapituly byli těmito prezentacemi o ctnostných životech výjimečných sekulárních františkánů dojati a cítili se obohaceni.

 

  1. PRIORITY A ROZHODNUTÍ

 

Po intenzívní reflexi zpráv z NBS, bylo určeno osm prioritních oblastí pro zlepšení řízení řádu na mezinárodní úrovni a pro každou z těchto priorit byly schváleny konkrétní iniciativy. Podrobné informace o konkrétních iniciativách jsou popsány v jejich příslušných „Referenčních rámcích/Zadání5 “, které byly prostudovány pracovními skupinami (přiloženo jako odkaz v příloze).

—————————————————————-

5  Dokument „Referenční rámec“ podrobně popisuje iniciativu a poskytuje rámec na její implementaci. Zahrnuje cíle iniciativy, rozsah prací, které se mají vykonat, metodu, která se bude používat k realizaci iniciativy, časový rámec nebo harmonogram, během kterého bude práce vykonána, požadovaný rozpočet a složení týmu, který bude realizovat iniciativu.

—————————————————————————–

 

  1. str. dokumentu v AJ

 

1)- Formace

 

Bude vytvořen stálý Mezinárodní sekretariát formace OFS, který bude koordinovat práci jak počáteční tak i trvalé (průběžné) formace na mezinárodní úrovni tak, aby se prohloubila identita sekulárního františkána a vědomí příslušnosti k OFS. (Viz Referenční rámec č.1 / Zadání č. 1)

 

2)- Život v bratrském společenství

 

Budou přezkoumány struktury Sekulárního františkánského řádu, tak jak jsou uvedeny v Generálních konstitucích s otevřeností k případným změnám Generálních konstitucí, budou zkoumány možnosti decentralizované struktury, která zrcadlí/vyjadřuje sekulární povahu světského františkánského řádu a jeho členů. Spolu s vytvořením decentralizované struktury by se měla přijmout pružnější řídící struktura pro Řád, která se zaměří konkrétně na oživení a vedení místních bratrských společenství. (Viz Referenční rámec č.2 //Zadání č. 2).

 

3)- Budování bratrštějšího světa a světa více odpovídajícího evangeliu

 

Pro koordinaci aktivit JPIC (spravedlnost, mír a ochrana celistvosti stvoření) bude v OFS zřízen mezinárodní sekretariát JPIC OFS aby úzce spolupracoval s dalšími organizacemi JPIC ve Františkánské rodině. Tento sekretariát bude sledovat mezinárodní otázky, které OFS obzvlášť zajímají a poskytovat odpovědi na tyto otázky. Zároveň bude fungovat jako ústřední místo pro OFS během přírodních katastrof a koordinovat svou pomoc při katastrofách s příslušnými agenturami, zaměřenými jak na světské františkány, tak i na ostatní v postižených oblastech. (Viz Referenční rámecč.3//Zadání č. 3)

 

4)- Vůdcovství

 

Aby bylo možné správně řídit organizaci, je nezbytné identifikovat její členstvo; NBS jsou povinná vytvořit národní registr všech členů s profesí, stejně tak sledovat členy s dočasnou profesí a členy přijaté (ve formaci) do řádu. K další podpoře vůdcovství a lídrů v OFS budou na mezinárodní úrovni vytvořeny materiály vhodné pro výcvik vůdců. Bude vytvořena skupina sekulárních františkánů, kteří mají rozsáhlé zkušenosti se službou v OFS a jejich zkušenosti budou využívány. Bude posílena spolupráce se zbytkem Františkánské rodiny. (Viz Referenční rámec č.4//Zadání č. 4)

 

5)- Komunikace

 

Bude zřízen stálý mezinárodní sekretariát pro komunikaci složený z odborníků, kteří budou mít potřebné dovednosti v oblasti komunikace, správy webových stránek, sociálních médií a publikování. V některých případech může kancelář využívat profesionální zaměstnance na základě smlouvy, aby byla zajištěna kvalitní práce. (Viz Referenční rámec č.5//Zadání č. 5)

 

6)- Finance

 

Mezinárodní rada vypracuje finanční strategii a plán pro mezinárodní bratrské společenství, který bude zahrnovat jak strategii tvorby příjmů, tak řídit správu výdajů; tato finanční strategie bude usilovat o vyváženost rozdělení finančních zdrojů mezi administrativní _řídící požadavky a iniciativy zaměřené na aktivní pomoc pro národní bratrská společenství v nouzi. (Viz Referenční rámec č.6//Zadání č. 6)

 

 7- Duchovní asistence

 

Všem NBS se doporučuje, aby reflektovala_ uvažovala a diskutovala o úloze duchovní a pastorační asistence v rámci jejich konkrétní situace (podmínek),

včetně rozvíjení efektivního vztahu s Vyššími představenými a

vedení/vykonávání/provádění vhodné formace duchovních asistentů, aby byla zajištěno pokračování komunikace mezi duchovními asistenty na všech úrovních.

 

5 str. dokumentu v AJ

 

 

8- Františkánská mládež YouFra/GiFra

 

Sekulární františkánská bratrská společenství na všech úrovních mají hledat nejvhodnější prostředky k podpoře vitality a růstu františkánské mládeže v jejích konkrétních podmínkách. Vhodná je forma doprovázení a animování YouFra se vším, co je nezbytné k zabezpečení podpory mladých lidí na jejich lidské a duchovní cestě.

9- Ostatní záležitosti

 

Byla uzavřena diskuse zahájená na Generální kapitule v Assisi v roce 2014 ohledně možného doplnění portugalského jazyka jako úředního jazyka. Generální kapitula rozhodla nezvyšovat počet úředních jazyků, ale zachovat stávající čtyři. Jsou to: angličtina, francouzština, italština a španělština

 

  1. EPILOGUE -DOSLOV

 

Slavení XV. Generální kapituly bylo historickým a významným milníkem v životě mezinárodního bratrského společenství OFS. Určení priorit Řádu spolu s konkrétními iniciativami k realizaci těchto priorit ukázalo, do jaké míry se Řád rozvinul a dozrál od vyhlášení Řehole blahoslaveným papežem Pavlem VI.  roku 1978. Tyto iniciativy budou nepochybně přínosem dávajícím život a dech strukturám OFS a povedou Řád vpřed díky konkrétním krokům při budování bratrštějšího a více evangeliu odpovídajícího světa 6. Je také třeba poznamenat, že NBS prostřednictvím svých příslušných členů mezinárodní rady nabídla, že se budou zodpovědně podílet na poskytnutí zdrojů těmto iniciativám a to jak lidskými tak finančními zdroji. Touha sdílet práci při vedení a řízení řádu v mezinárodním bratrském společenství byla zjevná a vždy založená na pravdivém/autentickém duchovním vůdcovství, které musí být zakotveno v pokoře, minoritě a službě.7 .

Generální ministr bratr Tibor Kauser také vyzval kapitulu, aby se připojila k oslavě 40. výročí vyhlášení Řehole, a to od června roku 2018, sdílením svých nápadů s CIOFS o tom, jak by si NBS mohla tuto příležitost nejlépe připomenout. Byli jsme inspirováni životy sekulárních františkánů, kteří nás již předešli, zejména Lucien Botovasoa a Franz Jägerstätter, jejichž ctnosti již byly uznány katolickou církví, stejně jako Augusto Natali, Manuela Mattioli a Emanuela De Nunzio, kterým musíme být vděční za vše, co učinili pro řád prostřednictvím svých skutků a příkladným životem. Tito sekulární františkáni určitě reagovali na hodnoty obsažené v blahoslavenstvích a odpověděli podle toho svým životem, důvěřujíc tomu, který je poslal. Také my musíme objevit, jak můžeme naplnit naše povolání v našem konkrétním životě, když jsme posláni do světa.

 

Vzhledem k tomu, že se náš řád připravuje na oslavu 40. výročí vyhlášení naší Řehole, je vhodné přemýšlet o uplatňování této Řehole a o tom jak by měli sekulární františkáni podle ní žít.  Buďme dobře připraveni jít ven do světa a následovat Krista a přijímat inspiraci, která je obsažena ve stopách sv. Františka a sv. Kláry.

 

Řím, 11.listopadu, 2017

 

———————————————————————————————————————————————————

6 OFS Řehole 14.

7 Fr. Michael Perry, OFM, Generální ministr, Homily_Kázání,5.listopadu, 2017

 

Překlad z angličtiny: Marie Magdalena Janáčková, OFS