Správa našeho řádu – Formace říjen 2017 Brno

formační seminář

Vážení a milí, v příloze zasílám pro vaši informovanost probraný formační materiál na formačním semináři 13.-14.10.2017, kterého se zúčastnilo 34 bratří a sester. Bohatá diskuse byla i přípravou na lednový seminář ministrů. Dva bratři a jedna sestra se rozhodli kandidovat do NR.

Pokoj a dobro. Václav Němec OFS mobil: 739 828 030

Text formačního materiálu

Správa našeho řádu:

Milé sestry, milí bratři.

Na dnešním semináři se budeme zabývat správou našeho řádu. Hned na začátku si ujasněme priority. Dle Řehole je Sekulární františkánský řád společenství bratrských společenství, ve kterých se členové řádu, z podnětu Ducha Svatého, snaží ve svém světském stavu dosahovat dokonalosti v lásce a profesí (slibem) se zavazují žít evangelium tak, jako sv. František a podle Řehole potvrzené církví. To je priorita, účel a smysl našeho řádu. Řehole se uvádí do života podle Generálních konstitucí a zvláštních stanov. To je správa řádu (blíže hlava I Řehole SFŘ). Prioritou je tedy způsob života sekulárních františkánů (hlava II Řehole) a jeho základem je život v bratrském společenství. K tomu máme náš řád. Aby tento řád dobře fungoval a zajišťoval výše uvedené priority, musí být dobře spravován. Po staletí byl spravován bratry I. Řádu. Po II. Vatikánském koncilu svěřila církev správu řádu do rukou jeho členů – byla zavedena samospráva. Ve státech s totalitními režimy to byl problém i po pádu totalitního režimu, lidé, kteří nezažili občanskou společnost a spolkový život, nebyli navyklí si své věci sami spravovat. Chyběly potřebné zkušenosti, návyky, dovednosti, znalosti, postoje, pozitivní přístup k samosprávě. Tento problém je i v naší společnosti, v našem řádu. Stále ještě mnozí myslí v kategoriích my a oni (ti, co řídí).  Přitom správa našeho řádu je velmi demokratická, bratrská a možno říci laskavá, jenom je třeba se s ní lépe seznámit. Základní formu a obsah správy stanoví GK a NS.

Národní bratrské společenství
 • 22 GK čl.1/5 x str. 86 NS čl. I/1, 4
 • 50 GK čl. 65, 66,67, 68 x str. 92-95 NS čl. III.1., III.2.
 • 45 GK čl. 54 x str. 98 NS čl. IV
 • 65 GK čl.94 x str. 97 NS čl. III.4.
Národní rada a její činnost
 • 42-44 čl. 51-52 x str. 95-97 čl. III.3.
Praktický model činnosti NR
 • na svém prvním zasedání si nově zvolená NR pod vedením NM prodiskutuje, ujasní a přijme zásady pro svou činnost (komunikace, korespondence, hospodaření, priority, formace, úkoly, spolupráci a činnost jednotlivých členů NR dle jejich představ a GK i NS)
 • z každého jednání NR je nutno pořídit zápis, v jehož záhlaví se uvede, o jaké jednání se jedná, kdy probíhalo, kdo byl přítomen. Došlo-li k hlasování, zaznamená se jeho průběh a výsledky (uvádět počet hlasů). Na závěr se uvede, kdo zápis provedl a podepíše se zapisovatel. Zápis z jednání NR je pro všechny členy NR základním závazným dokumentem, do kterého patří všechna rozhodnutí, úkoly a úkony související s činností NR a jí projednávané. Proto s ním musí všichni pracovat a z něho vycházet ve své službě NBS.
 • každé zasedání NR by mimo jiné mělo začínat kontrolou činnosti dle posledního zápisu

a projednat hospodaření od předchozího zasedání do současného (schválení výdajů)

 • jedním ze základních úkolů NR je provádění voleb a vizitací v MBS, které organizuje NM. Na každém zasedání NR informují jednotliví členové o své činnosti mezi zasedáními (VK, vizitace atd.)
 • velká pozornost musí být věnována formaci členů rad, jak národní (jednou ročně), tak MBS (dvakrát v roce) dle odpovědně zpracovaného plánu formace na celé volební období
 • další akce (poutě, duchovní semináře, exercicie, oblastní setkání apod.) by měla organizovat MBS ve spolupráci s NR
 • v závěru volebního období je třeba s dostatečným časovým předstihem připravovat národní volební kapitulu

Při práci v radě je třeba mít na paměti duchovní a světskou stránku služby – úřadu, umět svou činnost i správně zúřadovat. Nejschopnější lidé nejsou géniové. Správný přístup je důležitější než IQ. To co potřebujeme, je ochota postavit se překážkám. Naprosto klíčový je způsob přístupu k situaci. Se znalostí věci. Hlavně konat, místo stěžování si, proč něco nejde, nebo proč to nemohu udělat já. Chce to více sebedůvěry a odvahy.

Místní bratrské společenství
 • 35 GK čl.32/2, čl. 33/2 x str.88 NS kap. II.1, 2
 • 44 GK čl. 53, 54 x str.92 NS čl. II.4.

Zpracoval: Václav Němec V Petrovicích u Karviné 12.10.2017